مزایده، مناقصه و فراخوان

اسناد تجدید مناقصه عام دو مرحله ای خرید سیستم جامع منابع انسانی، مالی و بازرگانی به شماره 245-02/1401مورخ 28/02/1401

اسناد تجدید مناقصه عام دو مرحله ای خرید سیستم جامع منابع انسانی، مالی و بازرگانی به شماره 245-02/1401مورخ 28/02/1401

اسناد تجدید مناقصه عام دو مرحله ای خرید سیستم جامع منابع انسانی، مالی و بازرگانی به شماره 245-02/1401مورخ 28/02/1401
اسناد مناقصه خرید، نصب، استقرار، آموزش و پشتیبانی سیستم جامع منابع انسانی،مالی و بازرگانی

اسناد مناقصه خرید، نصب، استقرار، آموزش و پشتیبانی سیستم جامع منابع انسانی،مالی و بازرگانی به شماره 244-1401/01

مناقصه عام دو مرحله ای سیستم جامع منابع انسانی، مالی و بازرگانی به شماره 244-01/1401"مورخ 30/01/1401

مناقصه عام دو مرحله ای سیستم جامع منابع انسانی، مالی و بازرگانی به شماره 244-01/1401"مورخ 30/01/1401

مناقصه عام دو مرحله ای سیستم جامع منابع انسانی، مالی و بازرگانی به شماره 244-01/1401"مورخ 30/01/1401
مزایده عام خودروهای شرکت مورخ 29/01/1401"

مزایده عام خودروهای شرکت مورخ 29/01/1401"

مزایده عام خودروهای شرکت مورخ 29/01/1401"
مناقصه عام یک مرحله ای تأمین پیمانکار سرویس و نگهداری تأسیسات به شماره 243-01/1401

اسناد و آگهی مناقصه عام یک مرحله ای تأمین پیمانکار سرویس و نگهداری تأسیسات به شماره 243-01/1401مورخ 20/01/1401

مناقصه عام یک مرحله ای تأمین پیمانکار سرویس و نگهداری تأسیسات به شماره 243-01/1401
مناقصه عام یک مرحله ای تأمین پیمانکار خدمات بازسازی به شماره 242-01/1401

آگهی و اسناد مناقصه عام یک مرحله ای تأمین پیمانکار خدمات بازسازی به شماره 242-01/1401مورخ 16/01/1401

مناقصه عام یک مرحله ای تأمین پیمانکار خدمات بازسازی به شماره 242-01/1401
اسناد تجدید مناقصه خرید کامپیوتر و قطعات عام یک مرحله ای به شماره 241-12/1400

تجدید مناقصه خرید کامپیوتر و قطعات عام یک مرحله ای به شماره 241-12/1400 مورخ 08/12/1400

اسناد تجدید مناقصه خرید کامپیوتر و قطعات عام یک مرحله ای به شماره 241-12/1400
اسناد مناقصه عام یک مرحله ای خرید کامپیوتر و قطعات کامپیوتر 240-1400/11

اسناد مناقصه عام یک مرحله ای خرید کامپیوتر و قطعات کامپیوتر240-1400/11 بارگزاری شد.

اسناد مناقصه عام یک مرحله ای خرید کامپیوتر و قطعات کامپیوتر 240-1400/11
مناقصه بیمه تکمیلی عام یک مرحله ای به شماره 239-11/1400 مورخ 11/11/1400

اسناد مناقصه بیمه تکمیلی عام یک مرحله ای به شماره 239-11/1400 مورخ 11/11/1400

مناقصه بیمه تکمیلی عام یک مرحله ای به شماره 239-11/1400 مورخ 11/11/1400
اسناد آگهی "تجدید مناقصه بیمه تکمیلی به شماره 238-10/1400 مورخ 15/10/1400"

"تجدید مناقصه بیمه تکمیلی به شماره 238-10/1400 مورخ 15/10/1400"

اسناد آگهی "تجدید مناقصه بیمه تکمیلی به شماره 238-10/1400 مورخ 15/10/1400"
صفحه 1 از 3ابتدا   قبلی   [1]  2  3  بعدی   انتها