مناقصه

تجدید مناقصه محدود دو مرحله ای انتخاب پیمانکار پیاده سازی نظام ITSM مبتنی بر ابزار Service Desk Plusبه شماره مناقصه 255-06 / 1401

تجدید مناقصه محدود دو مرحله ای انتخاب پیمانکار پیاده سازی نظام ITSM مبتنی بر ابزار Service Desk Plus به شماره مناقصه 255-06 / 1401 مورخ 1401/06/29

اسناد مناقصه ی محدود دو مرحله ای انتخات پیمانکار پیاده سازی نظام ITSM به شماره ی 254-1401/06 مورخ 16-06-1401

اسناد مناقصه ی محدود دو مرحله ای انتخات پیمانکار پیاده سازی نظام ITSM به شماره ی 254-1401/06 مورخ 16-06-1401 منتشر شد.

اسناد مناقصه عام یک مرحله ای خرید تجهیزاتDELL EMC 253-06/1401

اسناد مناقصه عام یک مرحله ای خرید تجهیزاتDELL EMC 253-06/1401

اسناد مناقصه عام یک مرحله ای خرید تجهیزاتDELL EMC    253-06/1401
آگهی و اسناد تجدیدتجدید مناقصه خرید کامپیوتر و قطعات 1401-05-252

آگهی و اسناد تجدیدتجدید مناقصه خرید کامپیوتر و قطعات 1401-05-252

آگهی و اسناد تجدیدتجدید مناقصه خرید کامپیوتر و قطعات 1401-05-252
آگهی و اسناد مناقصه 251-05/1401 لایسنس سنگوما مردادماه 1401

آگهی و اسناد مناقصه 251-05/1401 لایسنس سنگوما مورخ مردادماه 1401 منتشر شد

آگهی و اسناد مناقصه 251-05/1401 لایسنس سنگوما مردادماه 1401
آگهی و اسناد مناقصه ی خرید کامپیوتر به شماره 250-05/1401 مورخ 1401/05/11

آگهی و اسناد مناقصه ی خرید کامپیوتر به شماره 250-05/1401 مورخ 1401/05/11 منتشر شد.

آگهی و اسناد مناقصه ی خرید کامپیوتر به شماره 250-05/1401 مورخ 1401/05/11
آگهی و اسناد مناقصه عام یک مرحله ای خرید تجهیزات لایسنس سنگوما (SBCT-ENT-150U) به شماره 249-05/1401 مورخ 04/05/1401

آگهی و اسناد مناقصه عام یک مرحله ای خرید تجهیزات لایسنس سنگوما (SBCT-ENT-150U) به شماره 249-05/1401 مورخ 04/05/1401

آگهی و اسناد مناقصه عام یک مرحله ای خرید تجهیزات لایسنس سنگوما  (SBCT-ENT-150U) به شماره 249-05/1401 مورخ 04/05/1401
آگهی و اسناد مناقصه عام یک مرحله ای انتخاب پیمانکار تأمین نیروی انسانی به شماره 248-03/1401مورخ 16/03/1401

آگهی واسناد مناقصه عام یک مرحله ای انتخاب پیمانکار تأمین نیروی انسانی به شماره 248-03/1401مورخ 16/03/1401

آگهی و اسناد مناقصه عام یک مرحله ای انتخاب پیمانکار تأمین نیروی انسانی به شماره 248-03/1401مورخ 16/03/1401
مناقصه عام یک مرحله ای واگذاری خدمات رفاهی کارکنان (امکانات ورزشی و رستوران) به شماره 247-03/1401مورخ 10/03/1401

آگهی و اسناد مناقصه عام یک مرحله ای واگذاری خدمات رفاهی کارکنان (امکانات ورزشی و رستوران) به شماره 247-03/1401مورخ 10/03/1401

مناقصه عام یک مرحله ای واگذاری خدمات رفاهی کارکنان (امکانات ورزشی و رستوران) به شماره 247-03/1401مورخ 10/03/1401
آگهی مناقصه عام یک مرحله ای خرید تجهیزات HPE به شماره 246-03/1401مورخ 10/03/1401

آگهی مناقصه عام یک مرحله¬ای خرید تجهیزات HPE به شماره 246-03/1401مورخ 10/03/1401

آگهی مناقصه عام یک مرحله ای خرید تجهیزات HPE به شماره 246-03/1401مورخ 10/03/1401