مناقصه

آگهی و اسناد مناقصه عام یک مرحله ای انتخاب پیمانکار تأمین نیروی انسانی به شماره 248-03/1401مورخ 16/03/1401

آگهی واسناد مناقصه عام یک مرحله ای انتخاب پیمانکار تأمین نیروی انسانی به شماره 248-03/1401مورخ 16/03/1401

آگهی و اسناد مناقصه عام یک مرحله ای انتخاب پیمانکار تأمین نیروی انسانی به شماره 248-03/1401مورخ 16/03/1401
مناقصه عام یک مرحله ای واگذاری خدمات رفاهی کارکنان (امکانات ورزشی و رستوران) به شماره 247-03/1401مورخ 10/03/1401

آگهی و اسناد مناقصه عام یک مرحله ای واگذاری خدمات رفاهی کارکنان (امکانات ورزشی و رستوران) به شماره 247-03/1401مورخ 10/03/1401

مناقصه عام یک مرحله ای واگذاری خدمات رفاهی کارکنان (امکانات ورزشی و رستوران) به شماره 247-03/1401مورخ 10/03/1401
آگهی مناقصه عام یک مرحله ای خرید تجهیزات HPE به شماره 246-03/1401مورخ 10/03/1401

آگهی مناقصه عام یک مرحله¬ای خرید تجهیزات HPE به شماره 246-03/1401مورخ 10/03/1401

آگهی مناقصه عام یک مرحله ای خرید تجهیزات HPE به شماره 246-03/1401مورخ 10/03/1401
اسناد تجدید مناقصه عام دو مرحله ای خرید سیستم جامع منابع انسانی، مالی و بازرگانی به شماره 245-02/1401مورخ 28/02/1401

اسناد تجدید مناقصه عام دو مرحله ای خرید سیستم جامع منابع انسانی، مالی و بازرگانی به شماره 245-02/1401مورخ 28/02/1401

اسناد تجدید مناقصه عام دو مرحله ای خرید سیستم جامع منابع انسانی، مالی و بازرگانی به شماره 245-02/1401مورخ 28/02/1401
اسناد مناقصه خرید، نصب، استقرار، آموزش و پشتیبانی سیستم جامع منابع انسانی،مالی و بازرگانی

اسناد مناقصه خرید، نصب، استقرار، آموزش و پشتیبانی سیستم جامع منابع انسانی،مالی و بازرگانی به شماره 244-1401/01

مناقصه عام دو مرحله ای سیستم جامع منابع انسانی، مالی و بازرگانی به شماره 244-01/1401"مورخ 30/01/1401

مناقصه عام دو مرحله ای سیستم جامع منابع انسانی، مالی و بازرگانی به شماره 244-01/1401"مورخ 30/01/1401

مناقصه عام دو مرحله ای سیستم جامع منابع انسانی، مالی و بازرگانی به شماره 244-01/1401"مورخ 30/01/1401
مناقصه عام یک مرحله ای تأمین پیمانکار سرویس و نگهداری تأسیسات به شماره 243-01/1401

اسناد و آگهی مناقصه عام یک مرحله ای تأمین پیمانکار سرویس و نگهداری تأسیسات به شماره 243-01/1401مورخ 20/01/1401

مناقصه عام یک مرحله ای تأمین پیمانکار سرویس و نگهداری تأسیسات به شماره 243-01/1401
مناقصه عام یک مرحله ای تأمین پیمانکار خدمات بازسازی به شماره 242-01/1401

آگهی و اسناد مناقصه عام یک مرحله ای تأمین پیمانکار خدمات بازسازی به شماره 242-01/1401مورخ 16/01/1401

مناقصه عام یک مرحله ای تأمین پیمانکار خدمات بازسازی به شماره 242-01/1401
اسناد تجدید مناقصه خرید کامپیوتر و قطعات عام یک مرحله ای به شماره 241-12/1400

تجدید مناقصه خرید کامپیوتر و قطعات عام یک مرحله ای به شماره 241-12/1400 مورخ 08/12/1400

اسناد تجدید مناقصه خرید کامپیوتر و قطعات عام یک مرحله ای به شماره 241-12/1400
اسناد مناقصه عام یک مرحله ای خرید کامپیوتر و قطعات کامپیوتر 240-1400/11

اسناد مناقصه عام یک مرحله ای خرید کامپیوتر و قطعات کامپیوتر240-1400/11 بارگزاری شد.

اسناد مناقصه عام یک مرحله ای خرید کامپیوتر و قطعات کامپیوتر 240-1400/11