مزایده

تمدید مزایده فروش اموال اسقاطی به همراه ضایعات

مزایده فروش اموال اسقاطی به همراه ضایعات تمدید شد.

مزایده عام خودروهای شرکت مورخ 29/01/1401"

مزایده عام خودروهای شرکت مورخ 29/01/1401"

مزایده عام خودروهای شرکت مورخ 29/01/1401"
آگهی فروش اموال اسقاطی، کم گردش و بلا استفاده برای تاریخ 9/09/1400

شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین در نظر دارد اموال اسقاطی، کم گردش و بلا استفاده متعلق به خود را از طریق مزایده به فروش برساند. علاقه مندان به شرکت در مزایده می توانند جهت بازدید و ارائه قیمت به واحد بازرگانی شرکت به نشانی: تهران، خیابان آزادی،...

آگهی فروش اموال اسقاطی، کم گردش و بلا استفاده برای تاریخ 9/09/1400