مزایده، مناقصه و فراخوان

تمدید مزایده فروش اموال اسقاطی به همراه ضایعات

مزایده فروش اموال اسقاطی به همراه ضایعات تمدید شد.

تجدید مناقصه محدود دو مرحله ای انتخاب پیمانکار پیاده سازی نظام ITSM مبتنی بر ابزار Service Desk Plusبه شماره مناقصه 255-06 / 1401

تجدید مناقصه محدود دو مرحله ای انتخاب پیمانکار پیاده سازی نظام ITSM مبتنی بر ابزار Service Desk Plus به شماره مناقصه 255-06 / 1401 مورخ 1401/06/29

اسناد مناقصه ی محدود دو مرحله ای انتخات پیمانکار پیاده سازی نظام ITSM به شماره ی 254-1401/06 مورخ 16-06-1401

اسناد مناقصه ی محدود دو مرحله ای انتخات پیمانکار پیاده سازی نظام ITSM به شماره ی 254-1401/06 مورخ 16-06-1401 منتشر شد.

اسناد مناقصه عام یک مرحله ای خرید تجهیزاتDELL EMC 253-06/1401

اسناد مناقصه عام یک مرحله ای خرید تجهیزاتDELL EMC 253-06/1401

اسناد مناقصه عام یک مرحله ای خرید تجهیزاتDELL EMC    253-06/1401
آگهی و اسناد تجدیدتجدید مناقصه خرید کامپیوتر و قطعات 1401-05-252

آگهی و اسناد تجدیدتجدید مناقصه خرید کامپیوتر و قطعات 1401-05-252

آگهی و اسناد تجدیدتجدید مناقصه خرید کامپیوتر و قطعات 1401-05-252
آگهی و اسناد مناقصه 251-05/1401 لایسنس سنگوما مردادماه 1401

آگهی و اسناد مناقصه 251-05/1401 لایسنس سنگوما مورخ مردادماه 1401 منتشر شد

آگهی و اسناد مناقصه 251-05/1401 لایسنس سنگوما مردادماه 1401
فراخوان Service Desk Plus منتشر شد

فراخوان پیاده سازی ابزار مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM) جهت استقرار ابزارService Desk Plus از مجموعه Manage Engine

فراخوان Service Desk Plus منتشر شد
آگهی و اسناد مناقصه ی خرید کامپیوتر به شماره 250-05/1401 مورخ 1401/05/11

آگهی و اسناد مناقصه ی خرید کامپیوتر به شماره 250-05/1401 مورخ 1401/05/11 منتشر شد.

آگهی و اسناد مناقصه ی خرید کامپیوتر به شماره 250-05/1401 مورخ 1401/05/11
آگهی و اسناد مناقصه عام یک مرحله ای خرید تجهیزات لایسنس سنگوما (SBCT-ENT-150U) به شماره 249-05/1401 مورخ 04/05/1401

آگهی و اسناد مناقصه عام یک مرحله ای خرید تجهیزات لایسنس سنگوما (SBCT-ENT-150U) به شماره 249-05/1401 مورخ 04/05/1401

آگهی و اسناد مناقصه عام یک مرحله ای خرید تجهیزات لایسنس سنگوما  (SBCT-ENT-150U) به شماره 249-05/1401 مورخ 04/05/1401
آگهی و اسناد مناقصه عام یک مرحله ای انتخاب پیمانکار تأمین نیروی انسانی به شماره 248-03/1401مورخ 16/03/1401

آگهی واسناد مناقصه عام یک مرحله ای انتخاب پیمانکار تأمین نیروی انسانی به شماره 248-03/1401مورخ 16/03/1401

آگهی و اسناد مناقصه عام یک مرحله ای انتخاب پیمانکار تأمین نیروی انسانی به شماره 248-03/1401مورخ 16/03/1401
صفحه 1 از 4ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  بعدی   انتها