اخبار

آدرس سایت شرکت به taminict.ir تغییر یافت

آدرس سایت شرکت به taminict.ir تغییر یافت

به اطلاع کلیه مخاطبین محترم شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین می رساند،  نشانی پورتال رسمی شرکت به نشانی www.taminict.ir تغییر یافت. 

توضیحات

نشانی قبلی پورتال taminn.org بوده است که با توجه به مختصات جغرافیایی و عملکردی شرکت، نشانی taminict.ir جایگزین آن شد.