منشور اخلاقی

حسب مصوبه موضوعي چهاردهمين جلسه شوراي مديران شركت مشاور مديريت وخدمات ماشيني تامين در تاريخ 89/06/16 منشوراخلاقي اين شركت به شرح ذيل تعيين شد.

  • "ما" به عنوان اركان شركت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين به مانند خانواده اي بزرگ ، متحد ، منسجم در جهت حفظ منافع شركت خود، مشتريان و صاحبان سهام صميمانه بر اين باوريم كه :
  • "ما" به حضور و ارزيابي خداوند متعال مومن هستيم ، بنابراين تمامي تلاش خود را براي انجام اصول منشور اخلاقي خود تنها با نظارت باريتعالي معمول ميداريم.
  • "ما" براي انجام صحيح و به موقع ماموريتهاي محوله شركت تلاش مي كنيم ،تا زمينه ساز رفاه اجتماعي باشيم.
  • "ما" ارائه خدمات صادقانه به مشتريان با ملحوظ داشتن كيفيت بهتر ، روشهاي مناسبتر و وفاداري به الزامات قانوني را در سرلوحه امور كاري خويش قرار داده ايم.
  • "ما" ايجاد اعتماد في مابين كليه مخاطبان و مراجعان شركت را ضروري دانسته و در جهت نيل به آن تلاش ميكنيم.
  • "ما" پايبند به اصول اخلاقي ، قانوني و هنجارهاي اجتماعي مي باشيم*و با مشتريان و همكاران خود در نهايت ادب، نزاكت و با رعايت اخلاق برخورد مي كنيم تا محيطي پاك و شايسته احترام بسازيم.
  • "ما" محيط كارمان را آراسته و سرشار از آرامش نگاه داشته و به سلامت همكاران و مراجعين اهميت مي دهيم
  • "ما" انتقاد و پيشنهاد از سوي مشتريان را ارج نهاده و از آن به عنوان زمينه ساز رشد و ارتقاء خدمات استفاده مي نمائيم.
  • "ما" ، با تفكر سازنده ، ضمن رعايت و اجراي كامل قوانين، مقررات و ضوابط اداري و حفظ اطلاعات و اسرار سازماني ، با احساس تعلق و مسئوليت نسبت به حرفه و سازمان و ايجاد توازن بين منافع فردي و سازماني جهتتحقق اهداف شركت در تصميم سازي و تصميم گيري مشاركت نماييم.
  • "ما" خود را ملزم به استفاده بهينه از منابع و امكانات شركت و جلوگيري از اسراف و تبذير دانسته و صرفه جويي خردمندانه را سرلوحه كار خود قرار مي دهيم.