مدیران

سید قاسم کابلی

نام : سید قاسم کابلی

سمت : مدیر تضمین کیفیت

مدرک تحصیلی :

سمیه خدایی

نام : سمیه خدایی

سمت : مشاور مدیرعامل در امور ارتباط با مشتری

مدرک تحصیلی :

 سید محسن حسینی

نام : سید محسن حسینی

سمت : مشاورمدیرعامل درپایگاه وانبارهای داده

مدرک تحصیلی :

 

 

رضا مصطفائی

نام : رضا مصطفائی

سمت : سرپرست معاونت پشتیبانی

مدرک تحصیلی :

.

میثم دریوش

نام : میثم دریوش

سمت : روابط عمومی

مدرک تحصیلی :

نام : امیر بمانی

سمت : مدیر توسعه سرمایه های انسانی

مدرک تحصیلی :

.

بهبود سمائی

نام : بهبود سمائی

سمت : سرپرست مدیریت امور مالی

مدرک تحصیلی :

.

نام : حسین جعفری

سمت : مدیر حراست

مدرک تحصیلی :

حسین جعفری

امیر امیری کیا

نام : امیر امیری کیا

سمت : مدیربازرگانی

مدرک تحصیلی :

.

علی فخاری

نام : علی فخاری

سمت : مدیر امنیت اطلاعات و ارتباطات

مدرک تحصیلی :

.

کیا کاویانی

نام : کیا کاویانی

سمت : مدیر تحقیق و توسعه سکوهای نرم افزاری

مدرک تحصیلی :

.

یدالله قاسم پور

نام : یدالله قاسم پور

سمت : مدیر خدمات نرم افزاربیمه ای

مدرک تحصیلی :

رامین معتمد

نام : رامین معتمد

سمت : مدیر توسعه سامانه های درمانی

مدرک تحصیلی :

نام : سامان سلطانی

سمت : سرپرست مدیریت نرم افزاری ستادی

مدرک تحصیلی :

.

حسین امامی

نام : حسین امامی

سمت : شبکه و سخت افزار

مدرک تحصیلی :

فریبرز سعدی نام

نام : فریبرز سعدی نام

سمت : مدیر راهبری زیرساخت

مدرک تحصیلی :

نام : .

سمت :

مدرک تحصیلی :

.