پروژه پرونده الکترونیک

پروژه پرونده الکترونیک در شعب سازمان تامین اجتماعی، پس از پایلوت از سال 95 توسط شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین با هدف حذف اوراق پرونده های فنی، مستمری و درآمد آغاز شد.
فاز اول این پروژه جمع آوری اسناد کاغذی پرونده های فنی، مستمری و شناسه گذاری آن به منظور تسریع و امکان استفاده تمام سرویس های عملیاتی حوزه ی بیمه ای و درمانی با موفقیت اجرا شد.
فاز دوم این پروژه نیز با جمع آوری اسناد کاغذی پرونده های درآمدی شامل ( اسناد مطالباتی، پیمان، اجرائیات، بازرسی دفاتر قانونی) اجرا شده که در حال حاضر پرونده مطالباتی برای شعب تیپ 2.3.4.5 تامین اجتماعی عملیاتی شده است.