پروژه ملی 3070

پروژه 3070 شامل 30 سرویس یا بخشی از سرویس های غیر حضوری معاونت بیمه ای سازمان ، در حوزه های فنی نام نویسی ، درمان و مستمری می باشد که هر سرویس در هفت مرحله (شناسایی/شناخت،تحلیل و طراحی؛ ساخت ،تست امنیتی،استقرار و راه اندازی، تولید داشبوردهای مدیریتی و در نهایت پشتیبانی ) از آبان الی اسفند 1399 به طول انجامید. 
ذینفعان این پروژه تمامی بیمه شدگان، کارفرمایان و مستمری بگیران بالغ بر 14 میلیون نفر و افراد تحت پوشش آنها بطور مستقیم و کل جامعه و دولت بطور غیر مستیم می باشند. 
اهداف پروژه 3070 ناب سازی فرآیندها و توسعه خدمات غیر حضوری از طریق ایجاد یا بهبود، راه اندازی و بهره برداری از 30 سرویس غیر حضوری، هوشمند بیمه ای با هدف حذف بالغ بر 70 میلیون مراجعه حضوری که قطعا موجب افزایش رضایت برای همه ذینفعان سازمانی و غیر سازماتی دولت و جامعه می گردد.