پروژه ملی نسخه الکترونیک

سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای تکالیف قانونی ماده 74 برنامه توسعه ششم و بند ز تبصره 17 قانون بودجه سال 1399 و مصوبه شماره 2 جلسه 19 شورای اجرایی قناوری اطلاعات کشور، طرح نسخه الکترونیک را به عنوان مهمترین و اصلی ترین پروژه مبتنی بر فناوری اطلاعات حوزه درمان در راستای اهداف مهمی چون ایجاد پرونده الکترونیک سلامت، ارتقاء کارایی، عدالت، کیفیت و صرفه جویی اقتصادی در ارائه خدمات به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و حذف دفترچه های درمانی در فرآیند ارائه خدمات درمانی اجرا و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین به عنوان مجری طرح مذکور با استقرار ساز و کار مورد نیاز اعم از زیرساخت نرمافزاری، سخت افزاری، فرآیند پشتیبانی و پاسخگویی و ... در این مهم سازمان تامین اجتماعی را یاری کرده است.

در این طرح بصورت کلان با استفاده از یک راهکار برخط خدمات ارائه شده توسط درمانگران شامل پزشکان، دندانپزشکان و ... و تجویز نسخ برای بیمه شدگان در قالب سرویس های الکترونیک انجام می شود و پس از آن  نیز بیمار با مراجعه به داروخانه، آزمایشگاه یا سایر خدمات پاراکلینیکی بصورت برخط خدمات تجویزی را دریافت می نماید.