اخبار

نصب نگارش ثبت نسخه الکترونیک، پزشک درمانگاه در استانهای همجوار

نصب نگارش ثبت نسخه الکترونیک، پزشک درمانگاه در استانهای همجوار

نگارش ثبت نسخه الکترونیک پزشک درمانگاه در استانهای همجوار به زودی نصب می شود.

توضیحات

به گزارش روابط عمومی شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین، مهندس معتمد با اعلام این خبر گفت: با نصب این و نگارش، زین پس پزشکان در استانهای همجوار امکان نسخه نویسی در درمانگاه هارا خواهند داشت.

وی تصریح کرد: برای این منظور Admin دفتر اسناد مبدا پزشک را باید در استانهای همجوار تعریف کند پس از تعرف توسط Admin مقصد قابل مشاهده و توسط مسئول درمانگاه امکان ثبت فراهم می گردد.

مدیر خدمات نرم افزارهای درمانی شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین در ادامه از نصب API های پرستاری روی سامانه EP خبرداد و افزود: جهت بهره برداری در API Issue اطلاع رسانی می گردد.