اخبار

مراسم بازنشستگی دو تن از همکار شرکت برگزار شد

مراسم بازنشستگی دو تن از همکار شرکت برگزار شد

مراسم بازنشستگی دو همکار شرکت که به افتخار بازنشستگی نایل شدند، برگزار شد

توضیحات

مراسم بازنشستگی جناب آقای مهندس حسین علایی که طی سالیان متمادی با کارنامه ی درخشان کاری خود به نماد مهندسی شرکت بدل شده است و سرکار خانم نرگس متعارفی از جمله اولین همکارانی که از ابتدای تاسیس شرکت حضور مثمرثمری داشتند با حضور همکاران و مدیران شرکت برگزارشد .