اخبار

شفاف سازی و رصد گزارشات مالی سازمان تامین اجتماعی با استفاده از سیستم Incoming

شفاف سازی و رصد گزارشات مالی سازمان تامین اجتماعی با استفاده از سیستم Incoming

پیرو درخواست سازمان تامین اجتماعی راه اندازی سیستم Incoming.tamin.ir در دستور کار کارشناسان نرم افزاری بیمه ای شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین قرار گرفت. این سیستم با هدف شفاف سازی و رصد گزارشهای وصولی این سازمان طراحی شده است و شامل گزارشهای وصول حق بیمه و گزارشهای صورتحساب بانک می باشد.

توضیحات

به گزارش روابط عمومی شرکت مشاورمدیریت و خدمات ماشینی تامین، در گذشته گزارش وصول حق بیمه تحت عنوان گزارش تخصصی تلگراف وصولی به صورت ماهانه از شعب اخذ و در ستاد تجمیع می گردید. این روند از گذشته های دور تا سال 1402 ادامه داشت از سال گذشته با راه اندازی سیستم Incoming.tamin.ir این گزارشات برای وصولی های لیست هوشمند، حرف و مشاغل آزاد و اختیاری، سربازی و کارگران ساختمانی در لحظه در مرکز ستاد قابل رویت است.

لازم ذکر است سیستم Incoming.tamin.ir  تولید اطلاعات نمی کند، بلکه با دریافت اطلاعات از دو منبع 1. بانک عامل (صورتحساب بانک) 2. سیستم های مرجع شامل دفاتر وصول ( لیست هوشمند و بیمه ی حرف و مشاغل آزاد و اختیاری و سربازی و کارگر ساختمانی) گزارشات ذیل را تولید می کند:

  • تهیه اسناد حسابداری ( لیست هوشمند و پروژه 3070 )
  • تهیه گزارشات وصول ( به تفکیک اداره کل و شعب به صورت روزانه و On Line) شامل لیست هوشمند،پروژه 3070، سیستم سبا و سیستم حق بیمه ی کارکنان دولت
  • تهیه گزارش تخصصی تلگراف صولی ( لیست هوشمند و پروژه 3070 )
  • و برای سیستم سبا صدور سند و تلگراف وصولی در خود شعب انجام می شود.

در حال حاضر اداره کل مالی ( اسناد حسابداری )، اداره کل وصول ( گزارش وصول و گزارش تخصصی تلگراف وصولی ) ، اداره کل آمار ، اداره کل نامنویسی ( کارگران ساختمانی، اداره کل امور فنی بیمه شدگان ( بیمه شدگان اختیاری و مشاغل آزاد و سربازی ) دفتر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از  این سیستم بهره برداری می نمایند.