اخبار

سامانه مازادیاب دارویی در کلیه مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی اجرا  شد

از هفته ی سوم آبانماه 1401

سامانه مازادیاب دارویی در کلیه مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی اجرا شد

سامانه ی مازادیاب دارویی به صورت سراسری در کلیه مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی توسط شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین اجرا شد.

توضیحات

به گزارش روابط عمومی شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین، در راستای مصرف بهینه دارو در واحدهای درمانی سازمان تامین اجتماعی، سامانه مازادیاب دارویی توسط شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین طراحی و پیاده سازی شده است. در این سامانه واحدهای درمانی تامین اجتماعی داروهای مازاد و مورد نیاز خود را در این سامانه ثبت می نمایند و بر اساس نیازشان مقادیر دارویی بین واحدها تبادل می گردد.

دسترسی کاربران مجاز در واحدهای درمانی و مدیریت درمان تامین اجتماعی ایجاد شده است و طی جلسات وبینار، آموزش کاربری به ایشان داده شده است و سیستم از هفته ی سوم آبانماه عملیاتی گردید.